Board of Directors
Board of Directors

BOD Members

Sajid Massod (Chairman)


Ibrahim Karjikar 


Sebastian Walker


Sibtain Kazmi


Zakir Mahmood
Shumon Rahman
Bilal Javed